Skippy Wilson
skippy wilson, i remember my brooklyn, jack wilson

collage 1 photo collage2
photo collage3